ജീവന്റെ സ്പന്ദതാളങ്ങൾ മിടിക്കുകയാണിപ്പോഴും വാർത്തയുടെ വർത്തമാനങ്ങളിൽ കാലം വർത്തമാനത്തിന്റേതാണ് .അതിനെ സാക്ഷി നിർത്തി നമുക്കിനി സംവദിക്കാം കുന്ദമംഗലം ന്യൂസ് ഡോട്ട് കോമിലൂടെ എന്നും എപ്പോഴും.

കലയും സംസ്കാരവും ,സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനവും , വിനോദവും,വിജ്ഞാനവും വിശാലവീക്ഷണങ്ങളും പങ്കിട്ട് കരുത്തിന്റെകായികവും,കഠിനതയുടെ സാഹസികതയോടുമൊപ്പംസാമൂഹികവും,രാഷ്ടീയവുമായ സർവസ്ഥലികളിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ സമഗ്രാന്വേഷണ നവമാധ്യമം നിങ്ങളുടെ അവബോധത്തിന്റെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം തന്നെയായിരിക്കും .

അറിവും-തിരിച്ചറിവും അജഗജാന്തരങ്ങളാണ് ഇത് തിരിച്ചറിവിന്റെ കണ്ണാടിയാണ് കാലം കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തിയ "വർത്തമാന കണ്ണാടി "

പ്രാദേശികവും ,ദേശീയവും ,സർവദേശീയവുമായ സഞ്ചാരപാതകളിലൂടെ ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങുകയായി
"അതെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പവും ,നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പവും " 

-എഡിറ്റർ-

ADDRESS

Kunnamangalamnews.com
Door Number: KP14/1372, KP14/1373
Second Floor, Majestic Complex Main Road Kunnamangalam Kunnamangalam(PO) Kozhikode,Kerala Zip Code:- 673571

CONTACT

Chief Editor
Sibagathulla.M
+91 9037 517 123
sibagathullaamal@gmail.com
error: Protected Content !!